Wydział Filologii Uniwersytet Szczeciński

tel. 444 30 20
fax. 444 27 00
al. Piastów 40 B
71-065 Szczecin
Wydział Filologiczny
A A

Annales Neophilologiarum

Annales Neophilologiarum nr 6

Annales Neophilologiarum nr 6

 

Annales Neophilologiarum - Informacje dla autorów

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 

WARUNKI PRZYJĘCIA ARTYKUŁU DO DRUKU

 

1. Limit objętości: do 20 stron (36 000 znaków ze spacjami).

 

2. Do każdego artykułu  należy dołączyć krótkie streszczenie (do 0,5 stronicy) w języku polskim i angielskim, podając nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza), a także tłumaczenie tytułu oraz słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim i polskim.

 

3. W lewym górnym rogu: imię i nazwisko autora, poniżej afiliacja (kursywą).

 

4. Prace powinny być dostarczone na nośniku elektronicznym w pliku Word (do wersji Word 2003) wraz z jednostronnym wydrukiem w formacie A4, w jednym egzemplarzu. Dostarczony nośnik elektroniczny powinien być wolny od wirusów.

 

Parametry tekstu w pracy:

-      odstęp między wierszami – 1,5,

-      lewy i prawy margines – 2,5 cm,

-      w całej pracy obowiązuje standardowa wielkość czcionki 12 pkt (można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń).

 

5. Umieszczone w pracy rysunki autor powinien dostarczyć również w formie źródłowych plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy excel itp.).

-      Tabele i rysunki, wykresy, schematy – maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm.

-      Zdjęcia – rozdzielczość 300 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1 : 1), w formacie *.tif, *.jpg (maks. szerokość – 125 mm, maks. wysokość – 170 mm).

-      Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe (lineart), rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.

Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych na potrzeby druku).

 

6. Prawa autorskie osób trzecich

Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

 

7. Zapis przypisów literaturowych powinien być ujednolicony wg poniższego schematu:

 

A. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” 2005, nr 2, s. 7-19.

 

A. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania 2002, s. 87.

 

A. Nowak, B.J. Kowalski, Tytuł rozdziału, w: Tytuł książki, red. A. Kowalski, Nazwa wydawnictwa (fakultatywnie), miejsce wydania 2005, s. 69.

 

Tradycyjnemu zapisowi przypisów odpowiada bibliografia alfabetyczna (inicjał imienia po nazwisku).

 

8.  Prosimy też o podanie informacji o autorze/autorach: imię, nazwisko, tytułu i/lub stopień naukowy, pełna nazwa uczelni/instytucji, którą autor reprezentuje, nr telefonu (do wiadomości redakcji), adres e-mail.

 

9. Układ artykułu powinien być zgodny ze WZOREM (podanym w załączniku).

 

10. Teksty niespełniające wymogów nie będą kwalifikowane do druku.

 

11. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Do publikacji będą kierowane artykuły, które uzyskały pozytywną recenzję.

 

Annales Neophilologiarum - Kryteria i zasady recenzowania artykułów

 

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

1. Złożony artykuł trafia do redaktora naczelnego czasopisma.

2. W szczególnych przypadkach redaktor naczelny może tekst skonsultować z odpowiednim członkiem Rady Naukowej.

3. Jeśli tekst spełnia kryteria merytoryczne i formalne, zostaje przekazany dwóm niezależnym recenzentom, z listy opublikowanej na stronie www. naszego czasopisma i w numerach wydrukowanych. Autor lub autorzy artykułu i recenzenci nie znają swoich tożsamości  (double-blind review process), w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Deklaracja recenzenta do pobrania.  Pobierz plik (Deklaracja recenzenta.doc)

Jeśli tekst nie spełnia kryteriów formalno-naukowych, zostaje odesłany autorowi (z ewentualnymi sugestiami, których zastosowanie pozwoliłoby na ponowne złożenie artykułu).


4. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznaczną konkluzją co do warunków opublikowania artykułu (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta), bądź jednoznaczną i odpowiednio uzasadnioną konkluzją dotyczącą jego odrzucenia. Formularz recenzji artykułu z kryteriami oceny do pobrania. Pobierz plik (formularz recenzji artykułu.doc)

5. Po pozytywnej recenzji artykuł trafia do odpowiedniego redaktora językowego (native speaker), który może zasugerować poprawki językowe.

6. Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do czasopisma Annales Neophilologiarum i dostarczenia go do redakcji wraz z artykułem. Oświadczenie autora do pobrania. Pobierz plik (Oświadczenie autora.doc)

 

Wyszukiwarka

Odwiedź nas:

Jak do nas trafić